skip to Main Content
info@gyoztesek.hu

Győztesek Egyesülete, 2019. március 21.
Részvételi feltételek

A Győztesek Egyesülete (székhely: 7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) részt vehet minden olyan Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező család (továbbiakban résztvevő), amelyek részt vesznek a Győztesek Egyesülete által szervezett „Győztesek Kupája” c. rendezvényen. A családot a gyermek törvényes képviselője képviseli a játékban.
A játék 2019. március 31. napján, a „Győztesek Kupája”rendezvény keretében tart. A nyereményjátékban csak azok a családok vesznek részt, melyeket teljes egészében kitöltötték és megadták a pontos nevüket, telefonszámot és emailes elérhetőséget. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Sorsolási és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1. A játékra a helyszínen lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével. A Résztvevő a jelentkezéssel vállalja, hogy a Szervező facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/gyoztesek/) közzéteheti a „Győztesek Kupája” során készült felvételeket.

2.. Amennyiben a nyertes résztvevő bármely okból kizárásra kerül, Szervező a pótnyertest választja nyertesnek.

3. A nyereménysorsolást 2019. március 31-én 16:00 órakor tartják a szervezők a „Győztesek Kupája” c. rendezvény záró részében. A játék résztvevőinek nevét tartalmazó papírt zárt borítékba helyezi a Sorsolási Bizottság. A 3 tagú Sorsolási Bizottság a Győztesek Egyesületének tagjaiból áll, amelynek elnöke választja ki a lezárt borítékok közül a 2 db nyertest. A sorsolás alkalmával Sorsolási Bizottság a 2 nyertesen felül, 1 tartaléknyertest sorsol. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek vagy így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 72 órán belül a Játékban megadott telefonszámon és e-mail címen nem elérhető vagy nem nyilatkozik, valamint, ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.

4. A Játékban nyertesnek minősül az első kettő kisorsolt nyertes.

5. A Szervező a nyertesek nevét a facebook oldalán teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek neve jelenik meg, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékba történő regisztrálással kifejezetten hozzájárul.

5./a. Nyeremények: A sorsoláson 2 db hosszú hétvége (3 éjszaka) Siófokon a Lívia Wellness Apartmanban, legfeljebb 6 fő részére. (A nyeremény felhasználási feltételei: Az utalvány közvetlenül beváltható a Lívia Wellness Apartmanban. Az utalvány készpénzre át nem váltható, más akciókkal össze nem vonható.)

6. – Nyeremények átadása
A nyeremény átadására a sorsolás megtörténtét követően, a helyszínen személyesen kerül sor.

7. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények felhasználására a nyeremény elnyerését követő maximum 90 napon belül sor kerüljön.

8. Adózás
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

9. Adatvédelem
Az adatszolgáltatás és a játékban való részvétel önkéntes. A résztvevő a jelentkezése elküldésével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
a) adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
b) a résztvevők adatainak kezelése a GDPR előírások szerint történik;
c) nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
d) a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
e) az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a későbbiekben megkeressék, kérheti adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül, a következő címen: Győztesek Egyesülete (székhely: 7090 Tamási Petőfi Sándor utca 12.) illetve e-mail-ben a info@gyoztesek.hu címen. A megadott személyes adatok kezelője a Szervező. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy az itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.

10. A Játék egyéb feltételei
a) A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók, másra nem cserélhetők.
b) A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes nyerteseket terhelik.
c) A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
d) A Játékkal kapcsolatos információk, a Sorsolási és Játékszabályzat megtalálható a www.gyoztesek.hu internetes oldalon, ill. Szervező telephelyén (7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.).
e) A Szervező a Játék lezárulta után 90 napon túl semmilyen a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Játékban való részvétellel a résztvevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Sorsolási és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.

Értelmező rendelkezések
• Játék: A jelen szabályzatban meghatározott nyereményjáték.
• Játékidőszak: 2019. március 31.
• Nyeremények: A jelen nyereményjáték során nyereményként kiosztásra kerülő, az alábbiakban meghatározott ajándékok, amelyek 2 db hosszú hétvége (3 éjszaka) Siófokon a Lívia Wellness Apartmanban.
• Nyertes: Az összesen 2 db nyereményt elnyerő kettő magánszemély és családjuk.
• Résztvevő: Azon magánszemély, aki megfelel a jelen Szabályzatban leírt játékban való részvétel feltételeinek.

A Sorsolási és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalán.

Tamási, 2019. március 21.

Döbrei István
elnök
Győztesek Egyesülete

Back To Top